Gebruikersvoorwaarden Mijn SchaalX Account
Inleiding
Mijn SchaalX Account is het besloten gedeelte van de website van SchaalX, beschikbaar via de website indien je een eigen account hebt aangemaakt. Met een profiel op Mijn SchaalX Account kun je, onder meer, op vacatures reageren, jouw sollicitaties bekijken en je gegevens en voorkeuren inzien en beheren. Ook kun je via Mijn Account jouw beschikbaarheid doorgeven.

Het aanmaken van een account is zowel voor jou als voor SchaalX geheel vrijblijvend. Het verplicht jou niet om werk te accepteren en het verplicht SchaalX niet om jou werk aan te bieden. Heb je gesolliciteerd of is voor of door jou een account aangemaakt, dan gaan we er wel van uit dat je op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in (ander) werk en dat we dus – mondeling, schriftelijk en/of digitaal – contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijk) werk en alles wat daarmee verband houdt, waaronder ook het updaten/aanvullen van je profiel. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is jouw profiel zichtbaar voor en kan je benaderd worden door andere dochtermaatschappijen van SchaalX Holding BV zoals Schaal Plus.

Toepasselijkheid
Deze gebruikersvoorwaarden en het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website zijn van toepassing op elk gebruik van Mijn SchaalX Account door natuurlijke personen, daaronder begrepen zzp-ers die werken vanuit een juridische entiteit, niet zijnde (potentiële) opdrachtgevers van SchaalX. Beide voorwaarden vormen de basis waarop je toegang krijgt en gebruik mag maken van Mijn SchaalX Account.

SchaalX vraagt je de gebruikersvoorwaarden te lezen en te accorderen voordat je toegang krijgt en gebruik kunt maken van Mijn SchaalX Account. Door akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden van Mijn SchaalX Account ga je ook akkoord met het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website. Je kunt de gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor jouw eigen administratie.

SchaalX behoudt zich het recht voor de inhoud van deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen. SchaalX zal de aangepaste voorwaarden op deze website plaatsen. Bij gebruik van Mijn SchaalX Account zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website van toepassing. Deze gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van specifieke tussen jou en SchaalX overeengekomen of overeen te komen voorwaarden, bijvoorbeeld de voorwaarden van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Tot slot zijn bij gebruik van Mijn SchaalX Account, de Privacyverklaring en Cookiebeleid van toepassing. Deze zijn te vinden op de website.

Toegang tot Mijn SchaalX Account
Voor het gebruik van Mijn Account is een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord (hierna: ‘accountgegevens’) nodig. Indien je zelf een account hebt aangemaakt, ontvang je een e-mail met “bevestig je e-mailadres”. Indien SchaalX een account voor je heeft aangemaakt, ontvang je een mail met jouw gebruikersnaam en een link waarmee je je wachtwoord kunt instellen.

Het gebruik van de accountgegevens is strikt persoonlijk. Je dient je accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Je bent verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met jouw accountgegevens worden uitgevoerd. Indien je reden hebt om aan te nemen dat derden je accountgegevens kennen, wijzig dan direct je wachtwoord. Op de website staat onder Mijn Account / Inloggen vermeld hoe dit moet. Ook als je al een kandidaten login hebt, maar je bent jouw wachtwoord vergeten, vul dan in het bewuste venster jouw e-mail adres in en klik vervolgens op de knop “Verstuur mijn wachtwoord”. Het wachtwoord zal dan naar jouw email adres worden gestuurd.

Profiel in mijn SchaalX Account
Jouw profiel gebruiken wij om onze dienstverlening beter af te kunnen stemmen op jouw wensen, voorkeuren en kwaliteiten. Dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd. Jouw profiel is opgebouwd uit de gegevens die je bij ons achterlaat en selecties die je zelf maakt. Jouw gegevens kun je inzien en aanpassen. Hoe beter jouw profiel is ingevuld, hoe beter we je kunnen helpen. Zorg in ieder geval dat je gegevens correct zijn en up-to-date. Je kunt altijd verzoeken om tussenkomst van een medewerker van SchaalX. Heb je vragen dan kun je contact opnemen met de contactpersoon vermeld in jouw account op de website.

Wil je dat je account en daarmee je profiel verwijderd wordt? Dit kun je zelf aangeven in Mijn SchaalX. Je komt dan niet meer voor in het actieve bestand en wordt niet meer benaderd en bemiddeld door SchaalX. Na dertig dagen worden je gegevens definitief verwijderd (bij werving & selectie zijn je gegevens ten behoeve van claims tot twee jaar beschikbaar).

Als je je account verwijdert, zul je in de toekomst als je wilt solliciteren bij SchaalX een nieuw profiel moeten aanmaken.

SchaalX behoudt zich het recht voor jouw account(s) zonder vooraankondiging te sluiten, indien je je niet houdt aan het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden, het algemeen deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website of de wet. Daarnaast is SchaalX gerechtigd je account(s) te sluiten indien je een bepaalde tijd geen gebruik meer hebt gemaakt van Mijn SchaalX, uit dienst bent bij SchaalX en/of niet meer bij SchaalX staat ingeschreven voor vast of tijdelijk werk.

Gebruik van Mijn SchaalX Account
Je dient je bij het gebruik van Mijn SchaalX Account te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en alle instructies van SchaalX – op Mijn SchaalX, per e-mail of anderszins beschikbaar gesteld – met betrekking tot het gebruik van Mijn SchaalX. Daarnaast dien je de gebruiksinstructies regelmatig door te nemen in verband met eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop.

Toegang tot en gebruik van Mijn SchaalX voor werknemers is voorbehouden aan natuurlijke personen die op zoek zijn naar of geïnteresseerd zijn in (ander) werk voor hen zelf. (De informatie op) Mijn SchaalX is uitsluitend bestemd voor eigen persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan een account op Mijn SchaalX aan te maken onder een valse naam en/of Mijn SchaalX Account oneigenlijk te gebruiken, bijvoorbeeld om nadere informatie omtrent vacatures te verkrijgen en die aan te wenden om buiten SchaalX om bij de betreffende opdrachtgever te solliciteren of eigen kandidaten voor te stellen. Je dient zelf zorg te dragen voor een adequate back-up van gegevens.

Werking en beschikbaarheid mijn SchaalX
SchaalX zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van Mijn SchaalX Account te waarborgen. SchaalX staat echter niet in voor de ongestoorde werking en beschikbaarheid van Mijn SchaalX Account. SchaalX is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor storingen of verminderde beschikbaarheid van Mijn SchaalX Account door overmacht (waaronder begrepen storingen op het internet of andere verbinding, storingen van je telefoon of besturingsysteem-hacking, denial of service attacks) en/of door handelen of nalaten van jou zelf of door jou ingeschakelde derden en SchaalX sluit iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

Meld storingen in Mijn SchaalX Account direct aan SchaalX via telefoonnummer: 030 263 1414.

SchaalX is gerechtigd (maar niet verplicht) Mijn SchaalX Account aan te passen, onder meer in verband met haar bedrijfsprocessen of technologische ontwikkelingen. Daarbij kan bestaande functionaliteit worden aangepast, aangevuld of verwijderd. SchaalX zal je, waar nodig en mogelijk, vooraf informeren omtrent aanpassingen, die een wezenlijke impact hebben op jouw samenwerking met SchaalX.

Informatie op mijn SchaalX
Indien je via de website of per e-mail informatie aan SchaalX doorgeeft ben je er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct, relevant en volledig is. SchaalX mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. SchaalX behoudt zich het recht voor om informatie waaronder informatie van gebruikers, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.

Ten aanzien van de inhoud van de door jou verzonden/ge-uploade informatie en het tijdstip van ontvangst daarvan door SchaalX is de registratie hiervan in de systemen van SchaalX beslissend.

Het is niet toegestaan berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of – naar de mening van SchaalX – onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. SchaalX behoudt zich het recht voor dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.

Beveiliging
De gegevens die je bij ons achterlaat, beveiligen we in samenwerking met Otys, de leverancier van onze recruitment software, met de modernste technieken om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens in Mijn SchaalX Account te voorkomen. In ieder geval worden de volgende maatregelen genomen:

  • De computer hardware waarop de gegevens van gebruikers worden opgeslagen, zal worden geplaatst in ruimtes waartoe alleen geautoriseerde personen toegang hebben en die beveiligd zijn met branddetectieapparatuur en een toegangscontrolesysteem;
  • SchaalX maakt gebruik van antivirus programma’s en encryptie om gegevens en bestanden zo goed mogelijk te beschermen tegen hackers en bekende virussen;
  • SchaalX gebruikt zogenaamde firewall technieken om alleen geautoriseerde gebruikers van buiten en binnen SchaalX toegang te geven tot de voor hen relevante gegevens.

Privacy
Via Mijn SchaalX Account en bij het aanmaken van een account voor Mijn SchaalX wordt vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, verwerkt. SchaalX zal je persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen overeenkomstig de Privacyverklaring en Cookieverklaring. SchaalX heeft verder passende maatregelen genomen om Mijn SchaalX Account te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Ook hierover lees je meer in de Privacyverklaring. Mocht je het gevoel hebben dat SchaalX tekort schiet of verbeteringen kan aanbrengen op het gebied van Privacy of beveiliging, laat het ons dan weten via jouw contactpersoon.